KREATIVNOŠĆU DO PREVENIRANJA ALIJENACIJE OSOBA S INVALIDITETOM

KREATIVNOŠĆU DO PREVENIRANJA ALIJENACIJE OSOBA S INVALIDITETOM

02.07.2021 12:15

Program „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba invaliditetom“ doprinjet će socijalnoj inkluziji i integraciji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom kroz kreativne radionice pod vodstvom članice Udruge- Vesne Lisec koja je ujedno i osoba s invaliditetom. Program će  predstavit odgojno-obrazovni proces usvajanja novih vještina koje će pomoći integraciji i međusobnoj socijalnoj interakciji osoba s invaliditetom. Programom „Kreativnošću do preveniranja alijenacije osoba s invaliditetom“ unaprijedit će se međuljudski odnosi unutar članova Udruge te smanjiti rizici od alijenacije istih. Program će se bazirati na dva dijela. Prvi dio programa biti će edukacijskog tipa gdje će članovi Udruge biti educirani od strane izvoditeljice radionica o materijalima koji će se koristiti na radionici, načinima korištenja istih te tehnikama izrade kreativnih rukotvorina.Edukacijsko – teorijski dio programa obuhvatiti će educiranje o tehničkim elementima izvedbe te prezentirati cjelovit pristup izrade kreativnih rukotvorina prilagođen osobama s invaliditetom. Drugi će se dio programa bazirati na izradi rukotvorina temeljem naučenog kroz edukacijsko – teorijski dio programa. Putem tisaknih edukacijskih materijala informirati će se osobe s invaliditetom te članovi njihovih obitelji o provođenju programa te načinima implementacije naučenoga

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava