Održivost kao društveni izazov osoba s invaliditetom

Održivost kao društveni izazov osoba s invaliditetom

12.05.2021 11:48

5. svibnja 2021. Udruga osoba s invaliditetom Sinergija Samobor potpisala je Ugovor u vrijednosti 15.000,00 kuna
za projekt "Održivost kao društveni izazov osoba s invaliditetom" financiran sredstvima Zagrebačke županije.

Projekt „Održivost kao društveni izazov osoba s invaliditetom“  namijenjen je osobama s invaliditetom (različitih vrsta i oblika invaliditeta) i djeci s teškoćama u razvoju (autizam, sindrom Down, lakši oblici mentalne retardacije) s područja gradova Samobora, Svete Nedelje, Općine Stupnik i Žumberak. Projekt bi se bazirao na  obnovu starog namještaja u svrhu održivosti i transformacije iz starog u novo. Recikliranjem starog namještaja članovi Udruge osoba s invaliditetom Sinergija Samobor izravno se obraćaju građanima i javnosti podižući svijest o nužnosti recikliranja otpada i ponovne uporabe istog. Planirana dob polaznika je od 18- 70 godina. Cilj projekta  je osnaživanje navedenih skupina i njihova integracija   u društvu te suživot  u lokalnoj  zajednici i šire, kao i psihološka podrška roditeljima i skrbnicima. Cilj je projekta „Održivost kao društveni izazov osoba s invaliditetom“ održivo upravljanje kulturnim resursima na način da se vodi sustavna briga o starom namještaju po principu da se isti transformira iz starog u novo. Projekt smatramo izuzetno bitnim jer isti podrazumijeva ekonomski i društveni potencijal koji se može nanovo iskorištavati. Članovi Udruge osoba s invaliditetom Sinergija Samobor projektom će imati priliku sudjelovati na obnovi starog namještaja u vidu drvenih stolića, stolova, polica, tanjura, ogledala.

Danas, okolišna, društvena i upravljačka pitanja postaju sve važnije segmentirana u pružanju vjerodostojnih informacija o sposobnosti građana za ostvarivanjem održivosti razvoja. Cilj je ovog projekta učiniti vidljivom kulturnu baštinu kao i zaštititi „odbačena“  dobra uz istovremenu integraciju osoba s invaliditetom. Projekt bi pomogao da se postigne visoka razina javnog informiranja i znanja javnosti o značaju obnove starog namještaja kojim se postiže održivost a samim time i daje na značaju posebnosti ovog projekta na način da stari i odbačeni namještaj obnavljaju upravo  osobe s raznim oblicima i stupnjevima invaliditeta čime bi se postigao pozitivan učinak te dao pozitivan primjer društvu i lokalnoj zajednici,  na način da se pokaže kako najranjivije skupine društva, osobe s invaliditetom i djeca mogu puno dati u oblasti zaštite okoliša i održivog razvoja te postizanju ekonomske i gospodarske iskorištenosti.Na projektu će se koristiti tehnike obnove i valorizacije u potpunosti prilagođene potrebama i mogućnostima  osoba s invaliditetom. Projekt je prilagođen korisnicima kako bi mogli napredovati te graditi  i kreirati  svoj doživljaj svijeta. Smatramo kako je iznimno važan cijeli postupak usvajanja vještina restauriranja namještaja i ostalog sitnog namještaja. Zbog iskonske naravi same materije svi predmeti materijalne prirode u vidu starog namještaja vremenom se mijenjaju te nezaustavljivo propadaju. Zaštita starog namještaja odnosno baštinjenje naslijeđenoga uputit će javnost na potrebu čuvanja i održivosti postojanja. Obnova i valorizacija rustikalnog namještaja dala bi doprinos održivom društveno – gospodarskom razvoju Zagrebačke županije kao prepoznatljivog i odgovornog odredišta kulturnog  i povijesnog turizma. Radi se o integriranom razvojnom projektu temeljenom na obnovi rustikalnog, starog i odbačenog drvenog namještaja  koji za cilj ima stvaranje integralne kulturno – turističke destinacije koja uključuje pojedina ruralna i udaljena područja županije povezana u jedinstveni turistički proizvod.

 

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava